Missing Consumer Key - Check Settings

Pricing Tables

Mầm non Ban Mai với 2 hệ đào tạo là hệ giáo dục truyền thống và hệ giáo dục Montessori với mức học phí từng loại như sau:

1. Hệ truyền thống

Lớp nhà trẻ
12-17 tháng tuổi
đ1.500.000/tháng
 •  Cơ sở vật chất: 500.000đ (thu 1 lần khi vào trường)
 •  Đồ dùng bán trú: 150.000đ/năm
 •  Bảo hiểm thân thể: 100.000đ/năm
 •  Khám sức khỏe: 20.000đ/năm
 •  Quỹ phụ huynh: 200.000đ/năm
Lớp mẫu giáo 3 tuổi
18-23 tháng tuổi
đ1.400.000/tháng
 •  Cơ sở vật chất: 500.000đ (thu 1 lần khi vào trường)
 •  Đồ dùng bán trú: 150.000đ/năm
 •  Bảo hiểm thân thể: 100.000đ/năm
 •  Khám sức khỏe: 20.000đ/năm
 •  Quỹ phụ huynh: 200.000đ/năm
Lớp mẫu giáo 4 tuổi
24-35 tháng tuổi
đ1.300.000/tháng
 •  Cơ sở vật chất: 500.000đ (thu 1 lần khi vào trường)
 •  Đồ dùng bán trú: 150.000đ/năm
 •  Bảo hiểm thân thể: 100.000đ/năm
 •  Khám sức khỏe: 20.000đ/năm
 •  Quỹ phụ huynh: 200.000đ/năm
Lớp mẫu giáo 5 tuổi
36-72 tháng tuổi
đ1.300.000/tháng
 •  Cơ sở vật chất: 500.000đ (thu 1 lần khi vào trường)
 •  Đồ dùng bán trú: 150.000đ/năm
 •  Bảo hiểm thân thể: 100.000đ/năm
 •  Khám sức khỏe: 20.000đ/năm
 •  Quỹ phụ huynh: 200.000đ/năm

2. Hệ giáo dục montessori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.